Háttérkép

Lakás támogatás

lPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Polgármestere Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2012.(V.3.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet lakásépítés és vásárlás helyi támogatására.

I. Az elnyerhető támogatások fajtái, formája

1. Lakástámogatás nyújtható:
 - új vagy használt lakás vásárlásához,
 - lakásépítéshez (társas-, családi ház építéshez).

2. Helyi támogatás formája:
- kamatmentes kölcsön, vagy
- vissza nem térítendő támogatás.

3. A támogatás mértéke:
- a támogatás mértéke a teljes költség (lakásépítés esetén az építkezés teljes költségvetése, lakásvásárlás esetében az adásvételi szerződésben megjelölt vételi ár) maximum 20%-áig terjedhet, maximum 800.000 Ft adható támogatásként.

II. A pályázni jogosultak köre és a rendelet szerinti feltételek

1. Helyi támogatás az alábbi feltételek együttes megléte esetén adható:
a)    a pályázó és a vele együttlakó vagy együtt költöző közeli hozzátartozója, élettársa tulajdonában a pályázat benyújtását megelőző 5 évben nem volt és jelenleg sincs másik beköltözhető lakás, kivéve, ha a haszonélvezettel terhelt tulajdont öröklés vagy ajándékozás jogcímén szerezték, és a lakásingatlanban a haszonélvező lakik, önálló lakhatást nem biztosít, illetve, ha a lakás elidegenítésére házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében, vagy hatósági, bírósági határozat alapján volt szükség,
b)    a pályázó és a vele együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft/fő),
c)    a pályázó és a vele együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs nem rendelkezik  vagyonnal,
d)    az építeni vagy vásárolni kívánt lakás szobaszáma az együttköltözők száma alapján nem haladja meg a méltányolható lakásigény felső határát,
e)    Nyergesújfalu Város közigazgatási területén kíván lakást vásárolni vagy építeni,
f)    amennyiben önkormányzati lakás bérlője, bérleti szerződésének módosítását kezdeményezi úgy, hogy a lakásbérleti szerződése - építés esetén legfeljebb három évre szóló, vásárlás esetén legfeljebb egy évre szóló - határozott idejű szerződésre módosul.
2. Vissza nem térítendő támogatás esetén, gyermektelen fiatal házaspárnál legfeljebb két – egygyermekes fiatal házaspár esetében további egy - vállalt gyermek is családtagként vehető figyelembe a lakásigény mértékének megállapításánál. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő egy gyermek esetében a szerződés megkötésétől számított 4 év, két gyermek esetében 8 év.

3. Amennyiben a pályázó a lakás megvásárlásához igényelhető támogatást az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése előtt igényli, nyilatkoznia kell a megvásárolni kívánt lakás alapterületéről, szobaszámáról, komfortfokozatáról, és minden olyan jellemzőjéről, amelyből a támogatásra való jogosultság megállapítható. A pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlant konkrétan megjelölje. Ebben az esetben az eredményes pályázóval szerződéskötésre akkor kerül sor, ha a pályázati anyagban megjelölt jellemzőknek mindenben megfelelő lakásra vonatkozóan, a pályázat benyújtásától számított 3 hónapon belül ingatlan adásvételi szerződést köt, és ezt a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatával valamint az ingatlan adásvételi szerződés másolatával a megadott határidőn belül igazolja. Amennyiben az igazolás nem történik meg a megadott határidőn belül, úgy a pályázó a megítélt támogatást elveszti.

4. Nem adható támogatás annak a pályázónak:
a)    aki nem felel meg a II/1. pontban meghatározott feltételeknek,
b)    aki a támogatást kölcsön visszafizetésére kívánja felhasználni,
c)    aki a kért támogatást az általa bérelt önkormányzati bérlakás megvásárlásához kívánja felhasználni,
d)    aki lakásépítés esetén a pályázat benyújtásakor már rendelkezik a lakás használatbavételi engedélyével,
e)    aki a lakás vételárát a pályázat benyújtásakor teljes egészében kiegyenlítette,
f)    aki a pályázat benyújtásakor olyan valótlan tényt, adatot közöl, amely számára a támogathatóság szempontjából jogosulatlan előnyt jelent,
g)    a pályázó vagy az együttköltöző személyek valamelyike már részesült helyi lakáscélú támogatásban,
h)    akinek azért nincs lakása, mert előző lakását 5 éven belül elidegenítette,
i)    a lakástámogatást a rendeletben megállapított méltányolhatónál nagyobb szobaszámú, alapterületű vagy magasabb költségű otthonteremtésre használja.

5. A visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatást maximum 10 éves időtartam alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A tartozás teljes visszafizetéséig az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az önkormányzat javára bejegyezni.
6. A vissza nem térítendő támogatással szerzett lakásingatlan 10 évig nem idegeníthető el, kivéve, ha a lakás értékén, másik, a pályázatnak megfelelően lakást építenek vagy vásárolnak.

III. A pályázat elbírálásának módja, körülményei, a rendelkezésre álló pénzkeret

1. A beérkezett pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, aki az elbírálásra kitűzött határidőn belül döntéséről írásban értesíti a pályázókat.
2. A rendelkezésre álló pénzkeret 3.000.000 Ft.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2012. (V.3.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A jogosultság elbírálásához a formanyomtatványon feltüntetett dokumentumokat mellékelni kell.
Formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal földszint 110-es irodájában vagy letölthető a www. nyergesujfalu.hu honlapon.

A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott valamennyi feltételnek.
A pályázat beérkezésének határideje: 2018. október 31.
A pályázatot valamennyi mellékletével együtt Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal ( 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) titkárságán vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti példányban.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. november 15.

Pályázati adatlap (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Nyergesújfalu, 2018. október 1.

Mihelik Magdolna
polgármester

 

 ma: 2018. október 20., szombat, Vendel és Irén napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Orsolya napja lesz.

ugrás a lap tetejére