Háttérkép

Pályázat felhívás - Ingatlan

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016.(VII.6.) számú önkormányzati rendelet és Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének 132/2021. (VII.15.) Ny.Kt. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:

1. Az ingatlan adatai:

 

Település

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület nagysága

m2

 

Tulajdoni hányad

Kat. jöv.

Minimum bruttó eladási ár ( Ft )

 

Nyergesújfalu

3076

szántó

2.478

 

100 %

3,87

 

4.200.000


A pályázat tárgyát képező ingatlan Nyergesújfalu külterületén, Nyergesújfalu és Tát között, a Duna-dűlőben található. Megközelítése az aszfalt burkolatú főút melletti belső murvaterítéses úton és a hátsó Duna felöli útról is lehetséges, a burkolt úttól 100 m-re. A környezetében művelt kertek, hétvégi házas telkek találhatók.
A telken gondozatlan aljnövényzet található. A telek kerítetlen, sík terület.
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete a Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) számú rendelet módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szabályozás (a továbbiakban: HÉSZ) alapján az ingatlan „Mk” jelű kertövezetbe sorolt. A beépítés lehetőségeiről, módjáról, feltételeiről, a helyi és országos előírásokról a pályázónak kellő körültekintéssel tájékozódni szükséges. A vevő az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg.

2. Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 5.000,- Ft azaz ötezer forint, melyet a pályázó köteles Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára átutalni vagy készpénzbefizetéssel a fenti számlaszámra a nyergesújfalui OTP Bank Nyrt-ben teljesíteni 2021. augusztus 10-ig.
A pályázaton, a licittárgyaláson nem vehet részt az a pályázó, aki a bánatpénz befizetését a jelen felhívásban előírt módon és határidőben nem teljesítette.
A bánatpénz összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a bánatpénzt elveszíti.

A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a bánatpénz összege az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
A kiíró a visszatérített bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar.

4. Pályázati feltételek:
A pályázati anyaghoz csatolt pályázati adatlapon lehet jelentkezni a pályázatra, a licittárgyalásra.  
A kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek.
Az ingatlanra természetes személyek, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában (továbbiakban Nvt.) meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat és dokumentumokat:
-    ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállal, ami az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik,
-    Nyergesújfalu Város Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a kiíró önkormányzattal szemben semmiféle lejárt tartozása nem áll fenn,
-    csatolni kell a pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum másolatát,
-    nem természetes személy pályázó esetén cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 3. § 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, melyet a kiírás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével tehet meg,
-    nem természetes személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírással érintett ingatlan termőföld, a tulajdonszerzés, az elővásárlásra jogosultak sorrendje és az elővásárlási jog gyakorlása a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) foglalt előírások alapján történhet. A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy föld tulajdonjogát a Földforgalmi törvényben meghatározott módon, mértékben, a törvényben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg. A kiíró felhívja a figyelmet, hogy a tulajdonszerzési jogosultság meglétéről, illetőleg a vonatkozó részletes szabályokról a pályázat beadását megelőzően tájékozódjanak.

5. Több pályázó esetén licit tartása kötelező.
A hiánytalanul, pontosan kitöltött pályázati adatlapot és a becsatolt mellékleteket zárt borítékban kell beadni postai úton (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u.104-106.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a 3076 hrsz-ú ingatlan megvásárlására” A pályázat nem bontható fel 2021. augusztus 10. (kedd) 14:00 óra előtt!
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
              
6. A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2021. július 19.

7. A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 10. 14:00 óra.

8. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat kerül benyújtásra)
ideje: 2021. augusztus 24.
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) emeleti kis tanácsterme.
Licitlépcső: 1.000 Ft

Amennyiben több pályázat érkezik az ingatlan megvásárlására, a szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a licittárgyalás során a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.

9. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

10. A szerződés megkötésének határideje: 2021. október 12.
    A nyertes ajánlattevő köteles a meghirdetett ingatlan vételi jogának megszerzésével kapcsolatos költségek (okirat-szerkesztési, ellenjegyzési, földhivatali eljárási és az elővásárlásra jogosultak értesítésére vonatkozó, valamint minden más, a jogügylettel összefüggő egyéb költség) díjának viselésére, továbbá a telekhatárok felmérése (kitűzése) a nyertes pályázó feladata és költsége.
    Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fenti időpontig, a nyertes pályázó elveszíti szerződéskötési jogát és a bánatpénzt. Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

11. A vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni Nyergesújfalu Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11740092-15385822 számú számlájára. A vételár teljes megfizetéséig az ingatlan Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában marad. A vevő a teljes vételár megfizetésének napjától léphet birtokba.
 
12. Helyszíni megtekintés: Az ingatlan helyszínen történő megtekintése a pályázók által egyénileg történik.

13. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: előre egyeztetett időpontban személyesen Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) 212. irodában vagy a 33/514-320/209 telefonszámon.

Nyergesújfalu, 2021. július 16.

Mellékletek:    
- pályázati adatlap

Mihelik Magdolna
     polgármester

 

 ma: 2021. szeptember 21., kedd, Máté és Mirella napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Móric napja lesz.

ugrás a lap tetejére