Háttérkép

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

 

 

Illetékes szervezeti egység:

 

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

 

 

llletékes ügyintéző:

 

Elérhetősége:

 

 

 

Ügyfélfogadás:

 

Szalai Béláné igazgatási ügyintéző I.

 

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. fsz. 104. iroda

Telefon: (33) 514-320/107 mellék   Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő                               13.00 – 17.30

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.00

 

 

Ügyleírás:

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a hátrányos helyzet a)-c) pontjaibankörülírt körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra –állapítja meg a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a

meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható

 

Az eljárás indulhat:

 

 

Kérelemre indul

 

Az eljárás megindítására jogosult

 

 

Szülő vagy törvényes képviselő, vagy nagykorúvá vált gyermek saját jogán, ha nappali oktatási rend szerint tanulmányokat folytat.

 

 

Ügyintézés határideje és díja

 

 

21 nap, költség- és illetékmentes

 

Szükséges okiratok:

 

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája bemutatása szükséges.

A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását

a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,

b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében az Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,

c) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az elvégzett vagy beszerzett, 3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, hat hónapnál nem régebbi,

ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány alapján állapítja meg.

 

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

   1997. évi XXXI. törvény.

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
   eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
   szóló 2004. évi CXL. törvény

- szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
   törvény

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

 

Kérelem nyomtatvány –a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet

a) a 3. sz. melléklet A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn, illetve a megállapítása iránt eljárás nincs folyamatban

b) a 3. számú melléklet A) lapja „I) Személyi adatok” 1-3. pontjánakés a 3. számú melléklet B) lapjának kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában

fennáll.

 

 

Egyéb fontos tudnivalók

 

Tájékoztatóa hátrányos és halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságokról

 

 

 

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére