Háttérkép

Települési támogatás

 

Települési támogatás

 

 

Illetékes szervezeti egység:

 

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

 

 

llletékes ügyintéző:

 

Elérhetősége:

 

 

 

Ügyfélfogadás:

 

Szalai Béláné igazgatási ügyintéző I.

Telefon: (33) 514-320/107 mellék   Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kondár Lászlóné igazgatási ügyintéző II.

Telefon: (33) 514-320/216 mellék   Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. fsz. 104. iroda

 

hétfő                               13.00 – 17.30

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.00

 

 

Ügyleírás:

 

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése alapján az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

 

Gyógyszertámogatás, Lakhatási támogatás, Temetési támogatás.

 

Fenti támogatásokon kívül a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

 

A támogatások jogosultsági feltételeit Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletében az alábbiak szerint rendelkezett az települési támogatásra való jogosultság feltételeiről:

 

„1. Települési támogatás

 

1. § (1) Gyógyszertámogatás: a közgyógyellátásra nem jogosult tartósan beteg személy gyógyszer kiadásainak viseléséhez nyújtott pénzbeli támogatás.

(2) A támogatás annak a szociálisan rászoruló személynek adható, aki:

 1. a)egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át,
 2. b)családban él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, a havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.

(3) A gyógyszertámogatás mértéke: a háziorvos vagy szakorvos által – tartós betegségével összefüggő - igazolt havi gyógyszerköltség 50 %-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(4) A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától esedékes, folyósításának időtartama: az orvos igazolásában megjelölt időszak, de legfeljebb egy év.

2. § (1) Lakhatási támogatás: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások közül a villanyáram, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználat vagy lakbér költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás.

(2) A támogatás annak a szociálisan rászoruló személynek adható, aki vagyonnal nem rendelkezik, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

 1. a)egyedül élő esetén nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,  
 2. b) háztartás esetén, nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

és ténylegesen, életvitelszerűen a közüzemi számlán feltüntetett címen lakik.

(3) A támogatás mértéke havi 5.000 Ft, melyet közvetlenül a szolgáltató részére kell teljesíteni. Az összeg több szolgáltató között megosztható.

(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3. § (1) Temetési támogatás: elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott pénzbeli támogatás

 

(2) A támogatás annak a szociálisan rászoruló személynek adható, aki:

 1. a)egyedül élő havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
 2. b)családban él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(3) A temetési támogatás mértéke: 40.000 Ft.

(4) A támogatást a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet kérelmezni.

4. § (1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére nyújtott támogatás.

(2) A támogatás a következő létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek bármelyikének előfordulása esetén állapítható meg:

 1. a)létfenntartást biztosító táplálék alkalomszerű pótlása,
 2. b)váratlan egészségromlás,
 3. c)lakhatási feltételek veszélybekerülése,
 4. d)munkaerő piaci helyzet megrendülése.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben akkor adható támogatás, ha annak elmaradása a kérelmező, vagy közeli hozzátartozója  

 1. a)az életét, testi épségét, egészségét,
 2. b)a vagyonát,
 3. c)a megélhetését biztosító jogátközvetlenül fenyegető másképp el nem hárítható veszélyben van.

(4) A támogatás mértéke: 10.000.- forintnál kevesebb nem lehet. A támogatás természetben és kölcsön formájában is nyújtható.

(5) A támogatási kérelemnek helyt adó határozatban – a támogatás jogalapjáról - igazolási kötelezettséget kell előírni.

(6) A támogatási keret összeghatárát, Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) minden évben a költségvetési rendeletben fogadja el.

5. § (1) Kismértékű, egyszeri rendkívüli települési támogatás adható azoknak az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek is, akik alkalmanként jelentkező teljesíthetetlen többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerintitámogatás alkalmankénti mértéke 10.000.-Forintot nem érheti el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egészben vagy részben természetben és kölcsön formájában is nyújtható. „

A teljes rendelet olvasható a www.nyergesujfalu.hu honlapon.

 

 

Az eljárás indulhat:

 

 

kérelemre vagy hivatalból

 

Az eljárás megindítására jogosult

 

-  kérelemre a rászoruló személy vagy törvényes képviselője,

- hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti

 

 

Ügyintézés határideje és díja

 

 

21 nap, költség- és illetékmentes

 

Szükséges okiratok:

 

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A kérelem személyes benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges. 
A kérelem nyomtatvány támogatási formánként tartalmazza a benyújtandó igazolásokat


 

Az alkalmazott jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
   törvény

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet

- Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális
   ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

 

-          kérelem nyomtatvány

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére