Háttérkép

Társasházak feletti törvényességi felügyelet

Társasházak feletti törvényességi felügyelet

 

Illetékes szervezeti egység:

 

Jegyző 

 

Illetékes ügyintéző:

 

Elérhetősége:

 

 

 

Ügyfélfogadás:

 

Tóthné dr. Menczel  Zsuzsanna

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.,
Telefon: (33) 514-320/202    Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő                              13.00 – 17.30

szerda      8.00 – 12.00,   13.00 – 16.00

péntek      8.00 – 12.00

 

 

Az eljárás indulhat:

 

 

Hivatalból.

 

Az eljárás megindítására jogosult

 

Jegyző

 

Ügymenet leírása

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

 A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére

A jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

 A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről hivatalból vagy bejelentés alapján tudomást szerez.

 Az eljárást 30 napon belül, de legfeljebb egyéves határidőn belül indíthatja meg. A határidő jogvesztő, kivéve, ha az eljárásra okot adó körülmény folyamatosan fennáll, vagy a közgyűlési határozat végrehajtását érintő mulasztásban nyilvánul meg.

 Bejelentő leheta társasházi tulajdonostárs vagy meghatalmazottja, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke.

A bejelentő legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást, közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot nyújt be, mellyel adó körülmény fennállása valószínűsíti.

 Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt - a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén - az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

 A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja, ha a feltételeknek megfelel eljárást indít

 A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

.

A jegyző az eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti, vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat. Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.

Az alapító okiratot az SZMSZ-t iratait az ingatlanügyi hatóságnál is megtekintheti.

Helyszíni ellenőrzést tarthat, a közös helyiségekbe beléphet.

 Az eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet készít.

Az adatkezelésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a társasházat, illetve a közös képviselőt kell érteni.

 Ha az ellenőrzés során mindet rendben talált a jegyző az eljárást lezárja.

 Ha jogsértést tapasztal, törvényességi felhívást intéz a társasházhoz.

A felhívást a közös képviselő a társasházban jól látható helyen kifüggeszti.

 A jegyző az eljárást megszünteti amennyiben a jogszerű állapot a törvényes határidőn belül helyreáll.

A jogsértő állapot fennmaradása esetén a jegyző bírósághoz fordul a jogszerűség helyreállítása érdekében.

 Ha a bíróság a jegyzőt feljogosíthatja a közgyűlés összehívására a jegyző 15 napon belül a társasházban kifüggesztett meghívóval összehívja a közgyűlést.

 A bíróság a jegyző keresete alapján

a) megsemmisítheti a közgyűlés (2) bekezdés b) pontjába ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,

b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel, illetve

c) - ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt az a) vagy b) pont szerint nem biztosítható - százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét és tagjait.

 Ha a jegyző a keresetében birság kiszabását kéri, a pert a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével és tagjaival szemben is meg kell indítani.

Ha a társasház és a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke között érdekellentét áll fenn, a bíróság a társasház képviseletére hivatalból ügygondnokot rendel ki. A kiszabott bírság megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli. A kiszabott bírság megfizetéséért az intézőbizottság elnökének és tagjainak felelőssége egyetemleges.

 

 

 

Ügyintézés határideje és díja

 

 

 

Több a jegyzőre és a társasházra kötelező rész határidőből áll össze az ügyintézés határideje.

A kezdeményezés költség- és illetékmentes

Szükséges okiratok:

 

 A bejelentő legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást, közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot nyújt be, mellyel adó körülmény fennállása valószínűsíti

 

 

Az alkalmazott jogszabályok:

A társasházakról szóló  2003. évi CXXXIII. Tv.

A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015 (VI.25) számú kormányrendelet.

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

 

 

 

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 

 

  

 

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére