Háttérkép

Házasságkötés

HÁZASSÁGKÖTÉS

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

llletékes ügyintéző:

Elérhetősége:

 

 

 

Ügyfélfogadás:

Deák Istvánné anyakönyvvezető

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106., 208. iroda

Telefon: (33) 514-320/103 mellék  

Fax: (33) 514-321

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő                               13.00 – 17.30

szerda       8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek       8.00 – 12.00

Ügyleírás:

A házasulók házassági szándékukat személyesen jelentik be a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, a házasságkötés tervezett időpontja előtt legkorábban 12 hónappal, de legkésőbb 31 nappal.

Külföldiek estében a fentieken kívül ún. házassági tanúsítvány is szükséges, mely igazolja, hogy az adott állam joga szerint a nevezett felek házasságkötésének törvényes akadálya nincs. A tanúsítvány a kiállítástól számított fél évig érvényes. A külföldi okiratokat hiteles magyar fordításban szükséges benyújtani.

Külföldi házasuló/k esetében kérje mindig az anyakönyvezető tájékoztatását, mivel egyes egyezmények, kölcsönös megállapodások miatt eltérhetnek a külföldi állampolgárok által bemutatandó okmányok, iratok.

Tájékoztató külföldi állampolgár házasságkötéséhez.

Általános tudnivalók:

A külföldi okiratokat- ha azokat nem magyarul szövegezték- minden esetben hiteles magyar fordítással együtt kell beterjeszteni.

Fordításra jogosult a magyar konzul, Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda /1062 Budapest VI. kerület Bajza utca 52.Tel:1- 269-5-730 / Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége Tatabánya, Győri út 4/A. Telefon:34-314-492

Az okiratok akkor fogadhatók el, ha kiállításuktól számítva 6 hónap nem telt el. A külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítő tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

Az érintett kérelmezők érvényes okmányainak fénymásolatai /személyazonosító igazolványok vagy útlevél,lakcímkártya - minden esetben szükségesek !

 

1. Külföldi házasságkötése Magyarországon, magyar állampolgárral:

 

Külföldi állampolgár házassági szándékát személyesen vagy házasuló partnere útján írásban jelentheti be az illetékes anyakönyvvezetőnél. Az írásban bejelentett nyilatkozat akkor fogadható el, ha a szándéknyilatkozatot illetékes külföldi hatóság előtt /közjegyző, anyakönyvvezető stb./tették, illetve az illetékes magyar hivatásos konzuli tisztviselő előtt tett nyilatkozat hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással van ellátva.

 

A házassági szándék bejelentésekor csatolni kell az alábbiakat:

- születési anyakönyvi kivonat /hiteles magyar fordítással/, a külföldi okiratok eredeti példánya is szükséges a kérelem benyújtásához, az okiratnak tartalmaznia kell az anya születési családi és utónevét!

- személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolata

- ha külföldi állampolgár a házasságkötési szándékát személyesen nem tudja bejelenteni, a házassági szándékát – illetékes külföldi hatóság/ közjegyző, anyakönyvvezető /előtt tett, hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is bejelentheti

- a külföldi állampolgár számára hazája megfelelő hatósága által /közjegyző, anyakönyvvezető, önkormányzat/ kiállított tanúsítvány, mely tartalmazza azt hogy a házasságkötése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik törvényes akadályba azzal a konkrét személlyel, akivel házasságot kíván kötni, meg kell pontosan név szerint nevezni azt a személyt, akivel házasságot kíván kötni! A tanúsítvány csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a külföldi fél születési családi és utónevét, házassági nevet, a születés helyét és idejét, a nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, továbbá a lakcímet és állampolgárságot, valamint a magyar fél születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyét. A tanúsítványt az érintett külföldi állampolgár részére hazájának Magyarország területére illetékes külképviselete is kiállíthatja!

 

 

Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el. - A külföldi fél lakóhelyét /lakbizonylatot/ és családi állapotát okirattal, és annak hiteles fordításával igazolni kell.

 

A külföldi hatóság a tanúsítvány kiadásához esetenként feltételeket szabhat. /pl. magyar állampolgár fél hiteles nyilatkozatát kérheti a házasságkötéssel kapcsolatban/.

Ha a külföldi vélelmezhetően magyar /esetleg kettős/állampolgár/ magyar származású, szülei magyarok, neve magyar stb./ de magyar útlevéllel nem rendelkezik az állampolgárság vélelmezéséhez, és az állampolgárság vizsgálatához az alábbi iratokat kell csatolni:

- születési anyakönyvi kivonat

- szülei házassági anyakönyvi kivonata

- nyilatkozata arról, hogy mikor hagyta el Magyarországot és utolsó itteni lakóhelye hol volt.

 

2. Külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon, külföldi állampolgárral:

Azonos külföldi állampolgárságú házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek, feltéve, hogy nemzetközi szerződés vagy viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.

 

Az eljárás indulhat:

Kérelemre

 

Az eljárás megindítására jogosult:

 

A házasuló felek

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

A házasságkötés időpontját legkorábban a bejelentéstől számított harmincegyedik napra lehet kitűzni.

Kivételes esetekben a jegyző felmentést adhat a kötelező várakozási idő alól.

A 14/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet értelmében a

- a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél

által fizetendő díj: 25.000,- Ft + ÁFA

- hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az

ügyfél által fizetendő díj: 15.000,- Ft + ÁFA

 

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

 

Hivatali munkaidőben történő házasságkötés díjmentes.

 

 

Szükséges okiratok:

bejelentéséhez szükséges okmányok:

- érvényes személyazonosító és állampolgárságot is igazoló okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)

- lakcímigazolvány

- születési anyakönyvi kivonatok,

- elvált családi állapot esetében záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, ha a menyasszony visszavette a válást követően a születési nevét, egyéb esetben jogerős bírósági ítélet, mely igazolja a válás tényét.

- özvegy családi állapot esetében a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

 

 

Jogszabályi háttér:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi LXXVI. törvény egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

 

 

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére