Háttérkép

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése (hazai anyakönyvezés)

KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNT ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE (HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS)

Hatáskörrel rendelkezik:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Állampolgársági Igazgatóság

Ügyleírás:

A hazai anyakönyvbe az alábbi anyakönyvi események jegyezhetők be:

- a születésüknél fogva magyar állampolgárok és klasszikus honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek külföldön történt születése, házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolata, halálesete és jogszabályban meghatározott adatok változása,

- a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan személy külföldön történt születése, házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolata, illetőleg halálesete, ha lakóhelye Magyarországon van vagy volt és a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik,

- nem magyar állampolgár külföldön történt születése, akit magyar állampolgár fogadott örökbe,

- külföldön született kiskorú magyar állampolgár magyar vagy külföldi állampolgár által külföldön történt örökbefogadása,

- bíróság holtnak nyilvánító döntése, ha az érintett születési helye külföldön, vagy ismeretlen helyen található,

- halál tényének bírói megállapítása, ha a haláleset helye külföldön volt.

 

Az eljárás megindítása:

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye

   - Magyarországon bármelyik anyakönyvvezetőnél,

   - külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél,

   - az állampolgárság megszerzésére irányuló, valamint az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni a kérelem átvételére jogosult szervnél.

A kérelem benyújtásának módja:

   - személyesen

   - meghatalmazott útján

A meghatalmazást eredetben kell benyújtani. A meghatalmazott az érintett helyett személyes nyilatkozatokat (pl. a gyermek születési családi és utónevére, a házastársak házassági névviselésére, a házasságkötést megelőző családi állapotára, a születendő gyermekek születési családi nevére vonatkozó személyes nyilatkozat) nem tehet.

Magyarországon a szóbeli kérelemről a benyújtás helye szerinti anyakönyvvezető, külföldön a konzuli tisztviselő adatlapot vesz fel. A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a konzuli tisztviselőhöz postai úton is elő lehet terjeszteni.

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet az anyakönyvvezető a kérelem benyújtásától számított öt napon belül küldi meg.

A hazai anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje a kérelemnek a hivatalhoz történő érkezésétől számított két hónap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele többek között:

   a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő,

   a jogsegély eljárás időtartama,

   az eljárás felfüggesztésének időtartama,

A hazai anyakönyvezés megtörténtét követően első alkalommal kiállított magyar anyakönyvi kivonat illetékmentes, amelyet Magyarországi címre postai úton, külföldre az illetékes külképviseleten keresztül jut el a kérelmező részére.

 

Szükséges okiratok:

 

1. Valamennyi hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó okiratok

 Állampolgárságot igazoló okiratok

A hazai anyakönyvi eljárásban mind a magyar fél, mind a külföldi fél állampolgárságát okirattal kell igazolni:

   a magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetőleg magyar útlevéllel vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal, stb. igazolható,

   a külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható.

   Amennyiben a fentiek szerint nem igazolt a magyar állampolgárság, hivatalból kerül sor az érintett személy állampolgárságának vizsgálatára.

 Külföldi anyakönyvi okirat

   a hazai anyakönyvezéshez csatolni kell a – hiteles magyar fordítással és amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátott – külföldi anyakönyvi okiratot (születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonatot) eredetben vagy hiteles másolatban,

   ha a külföldi anyakönyvi okirat a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott állam külképviseleti hatósága által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb közokiratot kell csatolni.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratok:

A hazai anyakönyvezést végző hatóság (BÁH) külföldön élő magyar állampolgárként veszi fel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba azon Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár adatait, akiknek a külföldön történt születését, házasságkötését vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát anyakönyvezi és az érintett adatai a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban még nem szerepelnek.

A nyilvántartásba a külföldön élő magyar állampolgárt a hazai anyakönyvbe bejegyzett adatokkal kell felvenni, valamint a külföldön élő magyar állampolgár lakóhelyeként az általa megjelölt országot, települést és lakcímet (postacím) kell bejegyezni.

Az a nyilvántartásban nem szereplő magyar állampolgár, aki Magyarország területén kíván életvitelszerűen élni, az első lakóhely bejelentését a születés, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésének megindításával egyidejűleg a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál köteles teljesíteni. A bejelentést hivatalunk továbbítja a nyilvántartásba vételre jogosult hatósághoz.

A fentiek érdekében a magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolatának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat.

 2. Születés hazai anyakönyveséhez szükséges egyéb okiratok:

 A külföldön történt születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a gyermek családi jogállását igazoló okiratot, amely:

   házasságból született gyermek esetén a szülők házassági anyakönyvi kivonata;

 házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése. Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

 3. Házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok

 A külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell a házastársaknak a házasságkötést megelőző családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

   ha a magyar állampolgár a házasságkötést megelőzően hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt. Ezt okirattal nem kell igazolni, elegendő az érintettnek a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemben vagy külön dokumentumban erre vonatkozóan tett nyilatkozata;

   ha a magyar fél a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy családi állapotú volt és korábbi házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő nyilatkozatot tennie a korábbi házasságkötés helyéről és idejéről, illetve volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről. A szükséges iratokat hivatalból beszerezzük.

4. Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok

A külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell az elhaltnak a haláleset időpontjában fennálló családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

   ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt, vagy

   ha a magyar fél a haláleset időpontjában elvált vagy özvegy családi állapotú volt és az elhalt házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő a kérelmezőnek nyilatkozatot tennie az elhalt házasságkötésének helyéről és idejéről, illetve az elhalt volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

A hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó külföldi okiratokkal szembeni alaki követelmények

 1. Diplomáciai felülhitelesítés

Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

 Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól

 Apostille: azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jal kell ellátni. (1973 évi 11. tvr.) A hágai egyezményben részes államok listája az alábbi oldalon található meg:

Hágai Egyezményben részes államok

   Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

   A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

 2. Hiteles magyar fordítás:

A nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 Hiteles magyar fordítást külföldön a magyar konzul, Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet. A konzul jogosult a más által készített fordítás hitelesítésére is.  

 

Az alkalmazott jogszabályok:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi LXXVI. törvény egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

 

 

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére